Националният осигурителен институт (НОИ), в съответствие със заповед № 651/ 07.07.2014 г. на управителя на НОИ, издадена на основание чл.37, ал.2 и ал.5, т.1 от КСО във връзка с чл.16, ал.2; чл.19, ал.1 от ЗДС и чл. 13, ал.5 от ППЗДС обявява търг за отдаване под наем на обект публична държавна собственост с тайно наддаване:

Вид на обекта – площи от 1 кв. м. /общо 5/, подходящи за разполагане на кафе и вендинг автомати на първи, четвърти и осми етажи в административна сграда на НОИ.
Адрес на обекта – бул. “Ал. Стамболийски” № 62-64, гр. София
Дата на провеждане на търга – 18.08.2014 г. от 10:30 ч.
Първоначална наемна цена – 160 лв. месечно без ДДС за 3 кв. м., предназначени за кафе автомати и 117 лв. месечно без ДДС за 2 кв.м., предназначени за вендинг автомати.

Пояснения:Договорът за наем ще се сключи за петгодишен срок.Кандидатите следва да са търговци по смисъла на ТЗ, притежаващи най-малко двугодишен опит в експлоатирането на кафе и/или вендинг автомати, отговарящи на изискванията на одобрена тръжна документация.Търгът ще се проведе в сградата на Централно управление на НОИ, бул.”Ал. Стамболийски” №62-64, гр. София.

Цена на тръжната документация – 6 лв. с включен ДДС.
Начална тръжна цена – 160 лв. месечно без ДДС за 3 кв.м., предназначени за разполагане на кафе автомати и 117 лв. месечно без ДДС за 2 кв.м., предназначени за разполагане на вендинг автомати. Сумите са платими по банков път, като се предвижда предварително заплащане на наема за първите три месеца на договора.
Депозит за участие в търга – 50 лв. Сумата се превежда по сметка на Централно управление на НОИ, IBAN BG89 BNBG 9661 3100 1715 01, BIC BNBGBGSD, БНБ София. В платежното нареждане следва да се укаже задължително основанието за превеждане на сумата.
Закупуването на тръжната документация – в сградата на ЦУ на НОИ всеки работен ден от седмицата от 10 до 12 часа и от 14 до 16 часа, до 08.08.2014 г. Цена на документацията е 6 лв. с включен ДДС.
Оглед на обекта се извършва от закупилите тръжни документи всеки понеделник до 13.08.2014 г. от 15 до 16 часа.
Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16 часа на 15.08.2014 г.

Заявленията се подават в непрозрачен плик на адрес – гр. София, бл. “Ал. Стамболийски” № 62-64, ЦУ на НОИ, трети етаж, “Деловодство”.Документи: писмено заявление за участие и наддавателно предложение с цена в български лева, подписано и подпечатано от участника (в запечатан плик), изготвено съгласно изискванията на утвърдена тръжна документация и съдържащо документите, посочени в същата.За справки тел. 926-14-02.
Уведомяваме, че на основание Заповед № 899/25.09.2014 г. на Управителя на НОИ, класирането на кандидатите в търга за отдаване под наем на обект публична държавна собственост с тайно наддаване е както следва:

На първо място: „Анием Вендинг груп” ЕООД;
На второ място: „Аутомат кафе” ООД.

Класиране на кандидатите
Разяснение

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.