ТП на НОИ – Бургас обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните вещи:

Компютърна конфигурация NEC ML6 – 342,00 лв – 4 бр.
Компютърна конфигурация NEC POWERMATE ML460 – 375,00 лв – 4 бр.
Матричен принтер OKI Microline 3321 – 144,00 лв – 3 бр.
Скенер HP Scan Jet 2140 – 144,00 лв – 1 бр.

Забележка:
Посочената цена е минимална начална единична стойност с включен ДДС.Изисквания за участие и подаване на офертите
1. Кандидатите за участие следва да внесат депозит в размер на 10 на сто от началната цена на вещите, за които кандидатстват. Депозитът се превежда по банкова сметка: IBAN: BG87UNCR75273162353101, BIC UNCRBGSF, параграф 361904 в Банка “УниКредит Булбанк” АД, клон гр. Бургас или в касата на ТП на НОИ – Бургас – ет. 8, ст. 9, в брой.
2. Участниците могат да правят оглед всеки делничен ден в рамките на работното време от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа до 05.02.2015 г. вкл. след предварителна уговорка на тел. 056/ 80 37 83 – г-жа Томова или 056/ 80 37 84 – г-жа Вътева.
3. Оферти се подават на партера на ТП на НОИ – Бургас, гише № 15, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа в запечатан непрозрачен плик лично, от упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно или се изпращат по пощата, като на плика се отбелязва: “За търга по закупуване на офис техника”, име, адрес и телефон за връзка с кандидата. Всеки кандидат има право да подава само една оферта за закупуване на вещите. Краен срок за приемане на оферти е 06.02.2015 г. 16:30 часа.
4. Офертата следва да включва:

Административни сведения, съдържащи: име, адрес, телефон за връзка и банкова сметка на участника;
Ценово предложение за закупуване на вещта/вещите;
Документ за внесен депозит (копие вярно с оригинала);
Документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице/едноличен търговец (копие вярно с оригинала).         

5. Пликовете с офертите ще бъдат отворени на 09.02.2015 г. от 10:00 часа.
6. Резултатите от търга ще бъдат обявени на информационното табло на ТП на НОИ гр. Бургас, бул. “Стефан Стамболов”, партер, в срок до 11 февруари 2015 г. На спечелилия търга ще бъде изпратена покана за заплащане на цената и получаване на вещта/вещитe/
7. Начин на плащане – спечелилото лице заплаща предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на получаване на поканата. Ако плащането не се извърши в определения срок, депозитът се задържа и се отправя покана до следващите кандидати по реда на класирането им.
8. Внесените депозити от участниците се връщат след заплащане на цената от купувача.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.