Териториално поделение на Националния осигурителен институт – Бургас на основание Заповед № 838 от 29.08.2014 г. на управителя на НОИ и Заповед № 1015-02-113 от 23.11.2015 г. на директора на ТП
О Б Я В Я В А:
процедура за наемане на недвижим имот в гр. Бургас, подходящ за архивохранилище за съхраняване на документи на прекратени осигурители без правоприемник.
1.Общи минимални и специфични изисквания към сградата/имота:

Да е с обща площ не по-малка от 330 кв.м. и не по-голяма от 500 кв.м. В случай, че се предлагат повече от едно помещение, площта на всяко да бъде не по-малка от 100 кв.м.;
Да бъде на територията на гр. Бургас в близост до административната сграда на ТП на НОИ – Бургас или да има удобен градски транспорт до обекта;
Да е в добро състояние, осигуряващо възможност за незабавната му експлоатация по предназначение, без да е необходимо извършване на ремонтни дейности преди нанасяне в същия;
Подът на помещението трябва да издържа на натоварване от 700 кг. на кв.м.;
В случай, че помещението не се намира на партерен етаж на сграда, да има наличие на поне 1 брой асансьорна уредба;
Да е с изградени и функциониращи електрическа и ВиК инсталации с монтирани самостоятелни електромер и водомер или да са предвидени конкретни механизми за изчисление потреблението на електрическа енергия и вода от страна на наемателя и остойностяване на посочените разходи;
Да има налична или възможност за монтиране на сигнално – охранителна система;
Да има самостоятелен санитарен възел;
Да са налични вентилационна и климатизационна инсталации или да има възможност на монтиране на собствени климатици;
Да отговаря на всички санитарно-хигиенни, противопожарни и други изисквания, които Законът за устройството на територията предвижда за нежилищни нужди;
Да има изградена пожаро-известителна инсталация. В случай, че помещението няма такава, кандидатът следва да декларира, че ако неговата оферта бъде класирана на първо място, той ще изгради пожаро-известителна инсталация в едномесечен срок от сключване на договора за своя сметка.

2. Срок за наемане на имота – 5 години, считано от датата на подписване на договора.
3. Наемна цена – да не надвишава сумата от 5.00 лв. на квадратен метър месечно без ДДС .
4. Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 07.12.2015 г. в деловодството на ТП на НОИ – Бургас, бул. „Ст. Стамболов” № 126, приемна ет. 1, гише №15. След изтичане на крайния срок за подаване оферти не се приемат.
5. Откритото заседание на комисията ще се проведе на 09.12.2015 г. от 10:00 часа в в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас, бул. „Ст. Стамболов” № 126, ет. 8, ст. 2.
6. Оглед на помещенията от офертите, които отговарят на поставените изисквания ще се извърши на 10.12.2015 г. от 14:00 до 16:00 часа и/или на 11.12.2015 г. от 09:00 до 11:00 часа и 14:00 до 16:00 часа.
7. Офертите да се подават в приемната на ТП на НОИ – Бургас, гише № 15 всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа в запечатан плик или да се изпращат по пощата/куриер, като на плика се отбелязва: “Наемане на помещение за архивохранилище в гр. Бургас”, име, адрес и телефон за връзка с кандидата. Всеки кандидат има право да подава само една оферта.
Лица за контакти – Юра Митова – тел. 056803790 и Златка Иванова – тел. 056803780.
Със заповед № 1015-02-46/.08.03.2016 год. на директора на ТП на НОИ – гр. Бургас тръжната процедура се прекратява, във връзка с което е издаден отказ от директора на ТП за одобряване на протокола на тръжната комисия. Причината за прекратяване на процедурата е, че офертите и на двамата участници не отговарят на изискванията поставени в одобрената тръжна документация:
Участник № 1 “Информационно обслужване” АД е предложил имот с площ, която надвишава максимално определената площ в документацията на тръжната процедура, поради което е отстранен от участие.
Участник № 2 КТ “Черноморка” е предложил имот, който има тежести и е наложена възбрана от Агенцията по вписванията, което е в нарушение на условията на одобрената тръжна документация.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.