Териториално поделение на НОИ-Стара Загора,бул.”Руски”№44 на основание Заповед №1016-40-458/04.11.2015 г. на управителя на НОИ и в съответствие с чл. 13 от Правилника за прилагане Закона за държавната собственост и глава III, раздел II, чл. 38 от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ
ОБЯВЯВА
Търг за отдаване под наем на площ от 3 кв. м. за монтаж на 2 броя вендинг автомати в административната сграда на ТП на НОИ – гр. Стара Загора, бул.”Руски” №44. Срок за отдаване под наем от 3 (три) години. Предназаначение на обекта: Монтиране и поддържане на 2 броя вендинг автомати-един за продажба на топли напитки и един за продажба на топли напитки, безалкохолни напитки и пакетирани захарни изделия. Първоначална месечна наемна цена: Определена по реда на чл. 41 от ППЗДС от лицензиран оценител: – площ 2 кв. м. на партерен етаж – наемна стойност – 60.00 лв./мес. без вкл. ДДС – площ 1 кв. м. на трети етаж – наемна стойност – 25 лв./мес. без вкл. ДДС – обща първоначална наемна стойност 85 лв./мес. без вкл. ДДС. Надавателното предложение се подава общо и за двете определени за отдаване под наем площи, като не се допуска участие в търга и подаване на предложение само за една от площите. Определеният начален наем на обекта не включва консумативни разходи -ел.енергия и вода, както и дължимите данък сгради, такса битови отпадъци и застраховка за 3 кв. м. от недвижимия имот. Разходите за електрическа енергия за един брой вендинг автомат за топли напитки, безалкохолни напитки и пакетирани захарни изделия се определя като постоянна месечна сума от 50,00 лв. с ДДС, а за един брой вединг автомат за топли напитки като постоянна месечна сума от 15,00 лв. с ДДС или 65,00 лв. с ДДС за двата автомата, а разходите за вода съответно 5 лв. с ДДС месечно за един вединг автомат или 10,00 лв. със ДДС месечно за двата автомата. При изрично заявено намерение на наемателя да зарежда автоматите си с минерална или друг тип вода, която ще бъде доставена от него, същият се освобождава от сумата предвидена за този вид разход и посочена по-горе.Специфични изисквания и условия:1. Участникът, с който се сключи договор е длъжен да не променя предназначението на обекта и да извършва само дейността посочена в предмета на договора, като по никакъв начин не следва да възпрепятства дейността на териториалното поделение и неговите служители.2. Участникът, с който се сключи договор е длъжен да извършва дейността по обслужването, като съобразява работното си време с началото и края на работното време за ТП на НОИ – гр. Стара Загора /от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден/, а извън него да извършва, каквато и да било дейност само с изрично разрешение от ръководството на поделението.3. Самоподаващите машини за топли напитки да са минимум за три вида кафе (еспресо, разтворимо, безкофеиново) и чай.4. Асортиментът на машината предлагаща безалкохолни напитки и пакетирани захарни изделия се съгласува предварително с представител на наемодателя.Вид на търга – с тайно наддаване.Тръжната документация се предоставя всеки работен ден от 23.11.2015 г. до 23.12.2015 г. от 08.00 до 16.30 часа в стая 326, етаж 3 в административната сграда гр.Стара Загора, бул.”Руски” №44. Документацията не се заплаща, като достъп до същата е предоставен и по електронен път чрез публикуването й на официалната интернет страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Профил на купувача“, раздел „Търгове“. Размер на депозита – 20.00 лв., внесен по сметка на ТП на НОИ – Стара Загора при Банка ДСК, ЕАД, Финансов център, гр. Стара Загора, IBAN BG04 STSA 9300 3196 4060 01. Депозитът следва да бъде внесен в срока, определен за представяне на предложенията за участие в търга.Краен срок за подаване на предложенията – до 16:30 часа на 23.12.2015 г. в Деловодството на ТП на НОИ – Стара Загора , бул.”Руски” № 44,етаж 3,стая 319.Дата, място и час за провеждане на търга – Търгът ще се проведе на 05.01.2016 г. в ТП на НОИ – Стара Загора, бул.”Руски” №44, етаж 3, зала №2 от 10:00 часа.Критерий за оценка на ценовото предложение – предложена най-висока цена.Оценката на ценовите предложения на кандидатите ще се извърши съгласно реда и начина, посочени в документацията.Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. от 23.11.2015 г. до 23.12.2015 г. вкл.Лице за контакти – Росица Шопова – младши експерт в сектор “ЧРПОАСД”, тел.: 042/ 615 457.
Заповед
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.