Териториално поделение на НОИ – Видин, ул.”Пазарска” № 4 на основание Заповед №1016-40-311/11.03.2016 г. на управителя на НОИ и в съответствие с чл. 13 от Правилника за прилагане Закона за държавната собственост и глава III, раздел II, чл. 38 от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ
ОБЯВЯВА
Търг за отдаване под наем на площ от 38 кв. м., находяща се на партерния етаж в административната сграда на ТП на НОИ – Видин, гр. Видин, ул. ”Пазарска” № 4, АЧДС № 298/20.03.2000 г., с предназначение за ведомствен обект за продажба на кафе, безалкохолни напитки, захарни изделия и закуски.
Срок за отдаване под наем 5 (пет) години.
Предназаначение на обекта: ведомствен обект за продажба на кафе, безалкохолни напитки, захарни изделия и закуски.
Първоначална месечна наемна цена: Определена по реда на чл. 41 от ППЗДС от лицензиран оценител – наемна стойност – 200.00 /двеста/ лв./мес. без включен ДДС.
Определеният начален наем на обекта не включва консумативни разходи – ел. енергия и вода, както и дължимите данък сгради, такса битови отпадъци и застраховка за 38 /тридесет и осем/ кв. м. от недвижимия имот. Разходите за електрическа енергия се определят по показанията на поставеният междинен електромер. Разходите за консумация на вода – по 10 куб. м./мес.
Специфични изисквания и условия:
1. Участникът, с който се сключи договор е длъжен да не променя предназначението на обекта и да извършва само дейността посочена в предмета на договора, като по никакъв начин не следва да възпрепятства дейността на териториалното поделение и неговите служители.
2. Участникът, с който се сключи договор е длъжен да направи основен ремонт на помещението преди стартиране на дейността си и пълно обзавеждане, като разходите за поддръжката, ремонта и обзавеждането на наетата площ са за сметка на наемателя. При прекратяване на договора обзавеждането преминава в собственост на ТП на НОИ – Видин.
3. Асортимент на предлагане: кафе, чай и други топли напитки; безалкохолни напитки; захарни и шоколадови изделия.
4. Участникът, с който се сключи договор е длъжен да извършва дейността, като съобразява работното си време с началото и края на работното време за ТП на НОИ – Видин /от 08.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден, събота от 08.00 ч. до 18.00 ч./, а извън него само с изрично разрешение от ръководството на териториалното поделение.
Вид на търга – с тайно наддаване.
Тръжната документация се предоставя всеки работен ден, считано от 25.03.2016 г. до 26.04.2016 г., включително от 08.00 до 16.30 часа  в стая № 19, етаж 2 в административната сграда на ТП на НОИ – Видин, гр. Видин, ул.”Пазарска” № 4. Документацията не се заплаща, като достъп до същата е предоставен и по електронен път чрез публикуването й на официалната интернет страница на НОИ – www.noi.bg в рубриката „Търгове“.
Размер на депозита – 50.00 /петдесет/ лв. внесен по сметка на ТП на НОИ – Видин при Банка ПИБ, IBAN BG88 FINV 9150 31BGN 0FPHZ. Депозитът следва да бъде внесен в срока, определен за представяне на предложенията за участие в търга.
Краен срок за подаване на предложенията – до 16:30 часа на 26.04.2016 г. в Деловодството на ТП на НОИ – Видин, гр. Видин, ул. ”Пазарска” № 4, етаж 2, стая 15.
Дата, място и час за провеждане на търга – Търгът ще се проведе на 27.04.2016 г. в ТП на НОИ – Видин, ул. ”Пазарска” № 4, етаж 1, зала № 5 от 10:00 часа.
Критерий за оценка на ценовото предложение – предложена най-висока цена.
Оценката на ценовите предложения на кандидатите ще се извърши съгласно реда и начина, посочени в документацията.
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. от 25.03.2016 г. до 26.04.2016 г. вкл.
Лице за контакти – Цветанка Дичева – началник на отдел „ЧРАПИО“, тел.: 094/ 605 390.
ЗаповедДокументация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.