ТП на НОИ – Хасково обявява търг с тайно наддаване за продажба на компютърна и офис техника както следва:
Списък на продаваните артикули
– Търгът ще се проведе на 07.01.2015 г. от 10.30 часа в сградата на ТП на НОИ – Хасково, гр. Хасково, ул. “Георги Кирков” №30, ет.3. – Крайният срок за приемане на оферти за участие в търга е до 16.30 ч. на 05.01.2015 г., в Административната сграда на ТП на НОИ – Хасково – гр. Хасково, ул. “Георги Кирков” №30. Изисквания към участниците и подаване на офертите: – Кандидатите за участие следва да внесат депозит в размер на 10 на сто от началната цена на вещите, за които кандидатстват. Депозитът се внася не по-късно от крайния срок за подаване на заявленията за участие по банкова сметка: Банка ДСК, IBAN: BG93STSA93003194878201, BIC: STSABGSF – Офертите се подават в запечатан плик, лично, чрез пълномощник или се изпращат по пощата, като на плика се отбелязва „Оферта за закупуване на компютърна и офис техника“, име, адрес и телефон за връзка с кандидата.
Всеки участник има право да подаде само една оферта. Офертата следва да включва: 1. Административни сведения, съдържащи: име, адрес, телефон за връзка и банкова сметка на участника; 2. Ценово предложение /предлаганите цени се изписват за всеки артикул по отделно/; 3. документ за внесен депозит; 4. документ за самоличност или удостоверение за съдебна регистрация за юридическо лице/едноличен търговец /заверено копие/;
– Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите оферти за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в съответния входящ регистър. – Оглед на техниката, предмет на продажба чрез търга, може да се извърши всеки ден в рамките на работното време на ТП на НОИ – Хасково, гр. Хасково, ул.“Георги Кирков“ № 30 от 8.30 до 16.30 часа. За контакти – тел. 038/607190, 038/607150. – Пликовете с офертите ще бъдат отворени на 07.01.2014 г. от 10.30 часа.- Резултатите от търга ще бъдат обявени на електронната страница на НОИ в раздел „Търгове“, в срок до 09.01.2015 г. На спечелилия търга ще бъде изпратена покана за плащане на цената и получаване на вещта/вещите.- Начин на плащане – спечелилото лице следва да заплати предложената цена в срок до 3 работни дни от датата на получаване на поканата по банкова сметка. Ако плащането не се извърши в определения срок, депозитът се задържа и се отправя покана до следващите кандидати по реда на класирането им.- Внесените депозити от участниците се връщат след заплащане на цената от купувача.

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.