Териториално поделение на НОИ – Перник обявява тръжна процедура по реда на Глава III, Раздел II от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ за отдаване под наем на част от недвижим имот – помещение от 15(петнадесет) кв.м.,разположено на етаж първи, стая № 103 от административната сграда на ТП на НОИ – Перник Условия за участие и изисквания към кандидатите:

Вид на обекта: Помещение от 15 (петнадасет) кв.м, разположено на първи етаж в административната сграда на ТП на НОИ – Перник, ул.“Отец Паисий” № 50;
Срок за който се отдава имота: 2 (две) години от датата на сключване на договора;
Първоначална наемна цена: 93,06 лв. (деветдесет и три лв. и шест ст.) без вкл. ДДС за един месец, определена от лицензиран оценител. В определената за наем пазарна стойност за описаният по-горе обект, не са включени суми за консумативи (ток, топлоенергия и др. от външни доставчици услуги), застраховка за недвижимия имот и др.допълнителни данъци и такси, заплащани от ТП на НОИ – Перник.
Предназначение на имота: за административни нужди;
Вид на търга – с тайно наддаване.
Размер на депозита – 50.00 (петдесет) лева.
Специални изисквания към участниците – обекта да се ползва с определената цел – обслужване на клиенти на ТП на НОИ – Перник, ползващи услугите на профилактика и рехабилитация.
Дата, място и час за провеждане на търга – Търга ще се проведе на 13.01. 2015г. в ТП на НОИ – Перник, ул.”Отец Паисий” № 50, ет.2-ри, стая 203 от 10,00 часа.
Място и срок за подаване на оферти – до 17.00ч. на 12.01.2015г. в стая 202, етаж 2-ри в административната сграда на ТП на НОИ – Перник, ул.“Отец Паисий” № 50 .
Предложението се представя от кандидата, или упълномощен от него представител, лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се посочва пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Предложения представени след изтичане на крайния срок не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите, както и такива поставени в прозрачен, незапечатан, или плик с нарушена цялост.
Критерий за оценка на ценовите предложение – най-висока цена.
Оценката на ценовите предложения на кандидатите ще се извърши съгласно реда и начина, посочени в документацията.
Условията на процедурата и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg).

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по отваряне и разглеждане на офертите и ценовите предложения.
Депозитът за участие е в размер на 50 (петдесет) лева без ДДС и се внася по сметка BG48UBBS80023106045803; BIC UBBSBGSF и § 36-19-04 при ОББ АД гр. Перник.
Предложенията на участниците се представят в деловодството на ТП на НОИ – Перник, ул. „Отец Паисий“ № 50, етаж 2, стая № 202 до 17,00 часа на 12.01.2015г. Търгът ще се проведе на 13.01.2015г. от 10,00 часа в сградата на ТП на НОИ – Перник, етаж 2, стая 203.
Обявата е публикувана във вестник „Съперник”, бр.235/5598 година XXI от 11.12.2014 г. и на www.imot.bg
Лице за контакт: Аделина Николова – тел. 076/649 315.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.