Териториално поделение на НОИ – Перник, на основание на Заповед № 1016-40-954/17.08.2016 г. на управителя на НОИ, в съответствие с Глава III, Раздел II, чл.38 от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ  
ОБЯВЯВА
Търг за отдаване под наем на недвижим имот – полезна площ от 1 (един) кв.м., разположен на партерния етаж в административната сграда на ТП на НОИ – Перник за поставяне на 1(един) автомат за кафе/топли напитки.

Срок за отдаване под наем – 3 (три) години, считано от датата насключване на договор.
Първоначална наемна цена: 66.70 (шестдесет лв. и седемдесет ст.) без вкл. ДДС, за 1 кв.м, определена от лицензиран оценител. Определената начална наемна цена на обекта не включва разходи за консумативи.
Предназначение на имота: разполагане на 1 (един) автомат за кафе/топли напитки.
Вид на търга – с тайно наддаване.
Размер на депозита – 20.00 (двадесет) лева без ДДС, внесен по сметка на ТП на НОИ – Перник: IBAN № BG48UBBS80023106045803; BIC UBBSBGSF и § 93-10-00 при ОББ АД гр. Перник.
Специфични изисквания и условия: самоподаващата машина за топли напитки да е минимум за три вида кафе (еспресо, разтворимо, безкофеиново ) и чай.
Краен срок за подаване на ценови предложения – до 17.00 часа на 02.12.2016 година в стая 202, етаж 2 в административната сграда на ТП на НОИ-Перник, ул.“Отец Паисий” №50 .
Дата, място и час за провеждане на търга – от 10.00 часа на 05.12.2016 г. в ТП на НОИ – Перник, ул. “Отец Паисий” №50 , етаж 2-ри, стая 203.
Критерий за оценка на ценовите предложение – най-висока цена. Оценката на ценовите предложения на участниците ще се извърши, съгласно реда и начина, посочени в документацията.
Оглед на имота може да бъде направен всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа , до 02.12.2016 г.
Предложението се представя от кандидата, или упълномощен от него представител, лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се посочва пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и/или електронен адрес. Предложения представени след изтичане на крайния срок не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите, както и такива поставени в прозрачен, незапечатан, или плик с нарушена цялост, като се отбелязват във входящия регистър.
Условията на търга и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg), рубрика „Търгове“.

Лице за контакт: Аделина Николова – тел. 076/649 315.
ЗаповедДокументация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.