Териториално поделение на НОИ – Пловдив, в съответствие със Заповед № 200/27.02.2015 г. на управителя на НОИ и глава III, раздел I от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ,
ОБЯВЯВА
Търг с тайно наддаване за наемане на недвижим имот, подходящ за обособяване на архивохранилище за нуждите на ТП на НОИ – Пловдив в гр. Пловдив, със следните условия:
I.  Ползваема площ – до 500,00 кв.м., но не по – малко от 450,00 кв.м.; Подът на помещението трябва да издържа на натоварване от 700 кг. на кв. м.
II. Срок за наемане на имота – 5 години от датата на сключване на договора за наем, но не по – рано от 02.04.2015 г.
III. Максимална наемна цена – да не надвишава сумата от 4,00 лв. на квадратен метър месечно без ДДС. В наемната цена са включени всички разходи за ползване на имота, с изключение на консумативните разходи за ел. енергия, асансьор, СОТ и пожароизвестяване.
IV.  Срок за подаване на офертите – до 16:30 часа на 16.03.2015 г. в деловодството на ТП на НОИ – Пловдив. След изтичане на крайния срок за подаване оферти не се приемат.
V.  Откритото заседание на комисията за класиране на предложенията да се проведе на 18.03.2015 г. от 09:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив в гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” № 7.
VI. Оглед на предложените обекти от участниците, допуснати до отваряне на пликовете с ценовото предложение, да се извърши на 18.03.2015 г. Собствениците на обекти са длъжни да осигурят достъп до предложените от тях помещения от 11:00 часа до 14:00 часа.
VII. Отваряне на ценовите оферти – от 15:00 часа на 18.03.2015 г. да се проведе в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив в гр. Пловдив, ул. “Л. Каравелов” № 7.
VIII. Условията на търга и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg) в “Търгове”. Условията на търга са обявени и на видно място в сградата на ТП на НОИ –Пловдив, находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул.“Любен Каравелов” № 7.
Обявата е публикувана във вестник “Новинар”, бр.52 (7024)/06.03.2015 г. и на интернет страницата: www.imot.bg
Лице за контакти – Мариана Дюлгерова – главен експерт в сектор “Човешки ресурси, правно обслужване и АСД”, тел.: 032/ 608 697
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.