Териториално поделение на Националния осигурителен институт – гр. Сливен организира провеждане при условията на глава III, раздел II от Вътрешните правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от НОИ, на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 1 кв. м., разположена на третия етаж в административната сграда на ТП на НОИ – Сливен, находяща се на адрес: гр. Сливен, бул.“Стефан Караджа“ № 10, за разполагане на самоподаващ автомат за топли напитки.Първоначалната минимална тръжна цена е 55,00 лева месечно без ДДС. Наемателят заплаща и всички разходи за: консумативи (вода и ел. енергия – по спецификация на автомата или чрез вграден в автомата сертифициран електромер), поддръжка и ремонт на наетата площ, както и пропорционално приспадащата се част от дължимите данък сгради, такса битови отпадъци и застраховка на недвижимия имот за всяка наемна година.
Срок за отдаване под наем на обекта е 3 години.
Специфични изисквания и условия към самоподаващия автомат:- да предлага кафе „Еспресо“ и други топли напитки;- да работи с монети и да връща ресто;- с подвижен резервоар за вода;- да е осигурен безплатен монтаж.
Офертата на участника да съдържа:- заявление за участие (образец – от www.noi.bg и ТП на НОИ);- заверено копие за регистрация или ЕИК съгл. чл.23 от Закона за търговския регистър;- документ за внесен депозит;- ценово предложение, включващо предлагана месечна наемна цена (образец – виж заявление за участие).
Депозитът за участие е в размер на 50,00 лева и се внася по сметка BG10 BPBI 7936 3199 1992 01, BIC код BPBIBGSF, § 36-19-04 в „Юробанк България“ АД – клон Сливен.Депозитът за участие:- на класираните на първо и второ място се освобождава след сключване на договора за наем;- на отстранените кандидати, както и на останалите класирани участници се освобождава след влизане в сила на заповедта, с която се определя лицето спечелило търга.На участника спечелил търга, но отказал да сключи договор – депозитът не се връща.Офертите се подават в деловодството на ТП на НОИ – гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 10, етаж 3, стая 308. Срокът за подаване на офертите е до 16:30 часа на 28.07.2014 г. Търгът ще се проведе на 29.07.2014 г. от 10:00 часа в сградата на ТП на НОИ – гр. Сливен, етаж 5, зала за обучение № 502.Кандидатите или упълномощени от тях представители трябва да подадат заявлението за участие (офертата) в запечатан непрозрачен плик лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика посочат: „За тръжната процедура“, име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена“’ поставен в плика със заявлението за участие.Участниците в търга или техни упълномощени представители могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения от комисията.Оглед на предложената за отдаване под наем площ може да се извърши всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа до 25.07.2014 г.Заявления за участие, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или в скъсан плик няма да се приемат или ще се връщат незабавно.На първо място се класира участника предложил най-висока месечна наемна цена.Съобщение за процедурата е публикувано във в. „24 часа“, брой 170 от 26.06.2014 г., във в. „Сливен днес и утре“, брой 20-21 от 26.06.2014 г. и на интернет страницата на НОИ – www.noi.bg.Лице за контакт: Началник на сектор ЧРПОАСД – Бончо Вълков – 044/615141.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.