ТП на НОИ – гр. Стара Загора обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 2 кв.м. за монтаж на 2 броя вендинг автомати в административната сграда на ТП на НОИ- гр. Стара Загора, бул.”Руски” № 44 за срок от две години от датата на сключване на договора. Търгът ще се проведе на 16.09.2013 г от 10:00 ч. в административната сграда на РУ ”СО” гр. Стара Загора, етаж трети, зала втора. Първоначална минимална наемна тръжна цена без вкл. ДДС – 55.00 лв. месечно. Тръжната документация не се заплаща. Депозитът за участие в търга е 20.00 лв., преведен по сметка на КТБ, АД, ФЦ Стара Загора: IBAN BG63KORP92203129995001, параграф 931000, на РУ”СО” – гр.Стара Загора в срока, определен за представяне на заявленията за участие. Документацията за участие може да бъде получена до 16:30 ч. на 09.09.2013 г., от РУ ”СО” гр. Стара Загора, бул.”Руски” № 44. Краен срок за подаване на документи за участие в търга – до 16:30 ч. на 13.09.2013 г. в деловодството на РУ ”СО” гр. Стара Загора, бул.”Руски” № 44, стая № 319. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден, в часовете между 08:00 ч. и 16:30 ч. до 13.09.2013 г. включително.
    Съгласно Заповед № 262 от 18.09.2013 г. на директора на ТП на НОИ, гр. Стара Загора на основание чл. 55 от ППЗДС, е определен „КОНСТАНТИН 2012” ЕООД, гр. Стара Загора за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от две години на обособена част от недвижим имот – частна държавна собственост, представляваща – площ от 1/едни/ кв.м. на партерен етаж и 1 /един/ кв.м. на трети етаж в административна сграда на ТП на НОИ гр. Стара Загора, бул.”Руски” № 44 за монтиране на поддръжка на два броя вендинг автомати за продажба на топли напитки, наричан за краткост – Обект „Кафе автомат”.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.