ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-ЯМБОЛ
На основание чл.44 ППЗДС, Заповед № 1015-28-50/25.04.2016г. на директора на ТП на НОИ – Ямбол, във връзка със Заповед № 1016-40-165/18.02.2016 г. на управителя на НОИ,
О Б Я В Я В А:
търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 години на част от партерния етаж с площ от 0.8 кв.м. на административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол
1. Местоположение: част от партерния етаж на административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол, с площ от 0.8 кв.м., находяща се на адрес: град Ямбол, улица „Г. С.Раковски“ № 9.
2. Предназначение: разполагане на самоподаващ автомат за топли напитки в административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол, находяща се на адрес: град Ямбол, улица „Г. С.Раковски“ № 9.
3. Първоначална месечна наемна цена: 40.00 лева без вкл. ДДС, за 0.8 кв.м. площ, находяща се на партерния етаж на административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол, улица „Г. С.Раковски“ № 9.
4. Вид на търга: с тайно наддаване.
5. Размер на депозита за участие – 20.00 лева преведени по сметка на ТП на НОИ – Ямбол: IBAN:BG50UNCR75273162414101 BIC UNCRBGSF в УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК, клон гр. Ямбол или внесени в касата на ТП на НОИ – Ямбол в срока, определен за представяне на заявленията за участие.
6. Тръжната документация за участие може да бъде получена до 16:30 часа на 01.06.2016 г., от ТП на НОИ – Ямбол, на адрес: град Ямбол, улица „Г. С.Раковски“ № 9, в стая № 605, етаж 6 или от електронната страница на НОИ /www.nоi.bg/, рубрика „Търгове”.
7. Оглед на обекта може да се извършва, всеки работен ден в часовете между 08:00 и 16:30 часа, до 01.06.2016 г. включително.
8. Краен срок за подаване на документи за участие в търга е до 16:30 часа на 01.06.2016 г. в деловодството на ТП на НОИ – Ямбол, улица „Г. С.Раковски“ № 9, находящо се на партерния етаж на сградата, стая № 5.
9. Заявление за участие се представя от кандидат или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в запечатан непрозрачен плик, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Ценовото предложение да се представя в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика със заявлението за участие. Не се приемат и се връщат незабавно на кандидатите заявления за участие, които са представени след изтичането на крайния срок или са в незапечатан или прозрачен плик или в плик с нарушена цялост.
10.Открито заседание на комисията за провеждане на търга ще се проведе на 02.06.2016 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП на НОИ – Ямбол, улица „Г. С.Раковски“ № 9 в стая № 403 на етаж 4 – заседателна зала, на което ще се разгледа редовността на подадените документи.
11. Оценката на ценовите предложения на кандидатите да се извърши съгласно реда и начина, посочени в тръжната документация.
12. Участникът в тайния търг, с когото бъде сключен договор за наем, внася гаранция за изпълнение на договора в размер на един месечен наем. Гаранцията се освобождава при условията на сключения договор в срок от
10 работни дни от депозиране на писмена молба от Наемателя в деловодството на ТП на НОИ – Ямбол по декларираната от него банкова сметка.
13. Участникът, с когото се сключи договор за наем, заплаща оферираната месечна наемна цена съгласно сключения договор в 10 дневен срок от получаването на издадената от ТП на НОИ – Ямбол фактура.
14. Наемателят заплаща и количеството консумирана електроенергия и изразходена питейна вода от монтирания и поддържания от него самоподаващ автомат за топли напитки, както и пропорционално на заеманата площ припадащата се част от дължимите данък сгради, такса смет и застраховки на недвижимия имот в срокове и по начин съгласно проекта на договора.
15.Специфични условия и изисквания към участниците: самоподаващият автомат да предлага минимум 7 вида топли напитки, включително дълго и късо: кафе еспресо, разтворимо кафе, безкофеиново кафе; Спечелилият търга участник монтира за своя сметка за срока на договора, контролни електромер и водомер за отчитане консумацията на електроенергия и питейна вода от самоподаващия автомат за топли напитки и заплаща отчетената от тях електроенергия и питейна вода в срокове и по начин съгласно проекта на договора;
16. Лице за контакти – Живко Желев – служител на ТП на НОИ-Ямбол, телефон: 046/685953.
Заповед
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.