Териториално поделение на НОИ – София-област обявява процедура по наемане на недвижими имоти за обособяване на изнесени работни места в следните градове:1. Централна част на гр. Своге:а/площ на имота – 45-50 кв.м.б/ максимална месечна наемна цена: до 5.10 лв./кв. м.без ДДС.2. Централна част на гр. Елин Пелин:а/площ на имота – 35-40 кв.м.б/максимална месечна наемна цена: до 5.17 лв./кв.м.без ДДС.3. Централна част на гр. Пирдоп:а/площ на имота – 30-35 кв.м.б/максимална месечна наемна цена: до 8.57 лв./кв. м.без ДДС.4. Централна част на гр. Етрополе:а/площ на имота – 10-15 кв.м.б/ максимална месечна наемна цена: до 6.00 лв./кв. м.без ДДС.I.Минимални изисквания за състоянието на имотите:-да не са обременени с тежести;-да не са в жилищни сгради, да са в добро състояние, осигуряващо възможност за незабавна експлоатация по предназначение, без да е необходимо извършване на ремонтни дейности преди нанасяне в имотите;-да има възможност за разполагане на работни места;-да са с изградени и функциониращи ел. и В и К инсталации с монтирани самостоятелни електромер и водомер или да са предвидени конкретни механизми за изчисление потреблението на ел. енергия и вода от страна на наемателя и остойностяване на посочените разходи;-да има възможност за монтиране на сигнално – охранителна система или налична;-да има изградена вентилационна и климатизационна инсталации или да има възможност на монтиране на собствени климатици.-да отговарят на всички санитарно-хигиенни, противопожарни и други изисквания, които Законът за устройството на територията предвижда за обекти за нежилищни нужди.II. Срок на наемане на имотите: 5 години от датата на сключване на договора.III. Срок за подаване на офертите: до 16:00 часа на 23.05.2014 г. в административната сграда на ТП на НОИ – София-област, гр. София, бул. “Александър Стамболийски“ №48, ет.4, стая 403. IV. Отваряне и разглеждане на офертите: на 26.05.2014 г. в административната сграда на ТП на НОИ – София-област, гр. София, бул. “Александър Стамболийски“ №48, ет.4, стая 403, както следва:-за гр. Своге – в 10.00 часа;-за гр. Елин Пелин – в 10.15 часа;-за гр. Пирдоп – в 10.30 часа;-за гр. Етрополе – в 10.45 часа.Оглед на предложените за отдаване под наем имоти ще се извършва в допълнително уговорен ден и час, за което участниците ще бъдат надлежно уведомени. Собствениците са длъжни да осигурят достъп до предложените помещения.V. Отваряне на ценовите предложения: на 28.05.2014 г. в административната сграда на ТП на НОИ – София-област, гр. София, бул. “Александър Стамболийски“ №48, ет.4, стая 403, както следва:-за гр. Своге – в 10.00 часа;-за гр. Елин Пелин – в 10.15 часа;-за гр. Пирдоп – в 10.30 часа;-за гр. Етрополе – в 10.45 часа.VI. Оценяване и класиране на предложенията: съгласно реда и начина, посочени в документацията за участие.VII. Условията на процедурата и документацията за участие са публикувани на интернет страницата на НОИ – www.noi.bg в рубрика “Търгове”. Обявата е публикувана във в.“Сега“, бр.105 от 12.05.2014 г. и на интернет страницата: www.imot.bg.
Лице за контакти: Станислава Ламбева – началник отдел „ЧРАПИО“, тел.02 926 25 15.
Документация за участие

Skip to content
This site is registered on wpml.org as a development site.